Підручник «Природознавство» для 4 класу

Автори: Ірина Жаркова, Лариса Мечник

Підручник структурований відповідно до вимог нової навчальної програми з урахуванням компетентнісного підходу.

Перевагами запропонованого підручника є:

 чітка структурованість навчального матеріалу, що дає змогу вчителеві логічно і послідовно здійснювати виклад навчального матеріалу, а учневі поступово й міцно засвоювати знання та навички;

 технологічність підручника: учень на всіх етапах пізнання долучається до дослідницько- пошукової діяльністі як активний співтворець

 наукова коректність пропонованої інформації, розгляд явищ у їх взаємозв’язках і розвитку в доступній формі відповідно до вікових особливостей молодших школярів;

 діалогічність невеликих за обсягом текстів, що сприятиме залученню учнів до активної роботи і спонукатиме їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо;

 вдало дібрана система проблемно- пошукових і творчих завдань для розвитку розумових умінь учня;

 спрямованість на розвиток умінь учнів працювати самостійно, у парі чи групі, творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета; 

Методичний апарат підручника сприяє розвитку творчості вчителя, є орієнтиром у педагогічному пошуку, у зосередженні уваги на системі знань, роботі над ключовими поняттями природознавства.

Працювати з підручником допоможуть умовні позначення 

До підручника пропонується:

 Календарне планування

Робочий зошит з природознавства

 Конспекти уроків для вчителя

 Відривні картки для поурочного опитування

 Тематичні контрольні роботи